Kaya papaano natin malalaman kung tayo nga ay tunay na mga Kristiyano? Ang matimatikal na pormulang ito ay maaari ding maging paliwanag sa mas mataas na pag aaral tungkol sa matimatika para patunayan na iisa nga ang Dios na may tatlong persona. Bilang pangwakas, napatunayan natin na nagkamali ng pagkaunawa sa Juan 1:1,14 ang mga gumagamit ng talatang ito upang patunayan na si Cristo diumano ay Diyos na nagkatawang tao. (Mateo 5:23, 24; 18:15-17) Sa halip na igiit ng bawat isa ang kaniyang mga karapatan, dapat sinisikap ng lahat na pasulungin ang kabaitang ipinayo ni Jesus, ang pagiging handa na patawarin ang kanilang mga kapatid nang “pitumpu’t-pitong ulit.” (Mateo 18:21, 22) Sa gayon, ang mga Kristiyano ay nagsisikap na mabuti na magbihis ng pag-ibig, “sapagkat ito ay isang sakdal na buklod ng pagkakaisa.”​—Colosas 3:14. bond translation in English-Tagalog dictionary. Wala nang ibang paliwanag para doon. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Ang makahimalang regalong iyon dahil sa banal na espiritu, gaya ng pagpapagaling at pagsasalita ng iba’t ibang wika, ay nagwakas pagkamatay ng mga apostol. Subalit ang uri ng pag-ibig na tinutukoy natin dito ay nangangailangan ng isang bagay na bukod pa rito. (Gawa 2:44, 45) Sa mga panahon ng pag-uusig, ang mga Kristiyano ay nagbibigay ng proteksiyon sa isa’t isa at namamatay pa nga alang-alang sa isa’t isa. Posible ba na maglingkod sa Diyos na taglay ang isang maling motibo? Ibigay natin muli ang sagot mula sa mismong sinulat ni Pablo sa Roma 13:8. Pagpapatindi ng Ating Pag-ibig sa Isa’t Isa. Minsan pa, ang pag-ibig. Entradas sobre 1 Corintios 15:40 escritas por José Carlos Galindo Hinostroza https://youtu.be/IFno29WZI7E Cookies help us deliver our services. 2 Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. Samakatuwid ang pag-ibig ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. Read. Halimbawa, sa ngayon ang mga tao ay “mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos.” (2 Timoteo 3:4) Tayo’y binabalaan ni Juan na huwag tayong maging ganiyan. Sa halip na ito’y payagang maging isang sanhi ng pagkakabaha-bahagi, siya’y nakikitungo nang may pagtitiis at kabaitan sa kaniyang kapatid. 17:20; 21:21; Mc. (1 Corinto 15:22, 45; Juan 3:16) Kaya ginarantiyahan ni Jesus na matutupad ang Pinagdusahan nina Adan at Eva ang kapaha-pahamak na mga epekto ng kanilang kasalanan Pag-ibig. Pasulungin ang pag-ibig, at taglayin ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano. Baka tayo’y makapagsalita nang napakatalas sa isang kapuwa Kristiyano, o tayo’y baka mangalisag at magdamdam sa isang bagay na sinasabi. Infinite + infinite + infinite = infinite. Dahil ang kaluwalhatian Niya at pag pag ibig ay walang hanggan (2 Corinto 4:16-18, Awit 90:1-2, 2 Corinto 6:6, Hebreo 1) 5. Oo, ang pag-ibig ang tamang motibo sa paglilingkod kay Jehova. Bakit? Ang ginagawa ng mga ina ay mahalagang bahagi ng gawain ni Cristo. Tiyak, mga tao na tumutulad sa kaniya at nagpapaunlad ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, 45; 22:37-39. Ano bang motibo higit sa lahat ang nag-udyok sa Diyos na Jehova na suguin si Jesus sa lupa upang ibigay sa atin ang pagkakataon na magtamo ng buhay na walang-hanggan? Oo, ang pag-ibig ang nagtutulak sa mga Kristiyano na tumulad sa Diyos na kanilang sinasamba. Kung minsan ang pinakadakilang patotoo ng pag-ibig ay nakikita sa maliliit na bagay. tayo ay makapaglingkod sa iba’t ibang paraan. At sa pamamagitan ng ating pakikisama sa kongregasyong Kristiyano, na malayang dinadaluyan ng espiritu. Ang alagad na si Santiago ay nagbabala na “ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay.” (Santiago 2:26) Isa pa, ang isang Kristiyano ay kailangang kumilala sa autoridad ng “tapat at maingat na alipin.” (Mateo 24:45-47) Ngunit ang susi sa tunay na pagka-Kristiyano ay isang bagay na bukod pa rito. . 7 Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Ang mga bagay na ito ay maaaring mangyari dahil sa tayo ay hindi sakdal. . Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. Ang pag-ibig na umiiral sa gitna ng bayan ng Diyos ay may malaking nagagawa sa espirituwal na paraiso na umiiral sa ngayon. Ang pag-ibig ang tumutulong sa lahat sa atin upang “maging masunurin sa mga nangunguna . Ano ang Susi sa Tunay na Pagka-Kristiyano? (1 Corinto 13:8-10) Kaya walang sinumang tao ngayon ang makapagpapatawad ng kasalanan ng iba. By using our services, you agree to our use of cookies. at pasakop.”​—Hebreo 13:17. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan.” (Mateo 7:21, 23) Tiyak iyan, walang isa man sa atin ang magnanais na mapasa-grupong iyan! (Luke 11:1) The Word is full of prayers to express our heartfelt states. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang ni mapagmataas man, 5 hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Ang isang elder ay baka mapanaghiliin dahil sa kaniyang posisyong ginagampanan, hanggang sa sukdulang hadlangan ang isang nakababatang lalaki na may kakayahang sumulong. Bakit titiisin ng kongregasyon ang mga kahinaan ng kanilang mga kapuwa​—kasali na ang mga matatanda​—​kung hindi dahilan sa pag-ibig? 1 Mga Taga-Corinto 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ang pag-ibig ang nagpapakilos sa mga Kristiyano na magtulungan sa isa’t isa sa isang pisikal na paraan pagka kanilang nabalitaan na ang iba ay nasa pangangailangan. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. Subalit kung walang pag-ibig, ang kanilang halaga ay hindi natatamo. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng lubos na pagkakilala niya sa akin. Oo. Tagalog Bible: 1 Corinthians. 1:26-2:20) at ang isang kaganapan noong siya'y labingdalawang taong gulang ( Luc. Ngayong ako'y mayroon nang sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal ng bata. 2 Kung # Mt. Sa materyalistikong panahong ito, determinasyon ang kailangan upang ‘magawang unahin muna ang Kaharian’ at huwag ‘gamitin na lubusan ang sanlibutang ito.’ (Mateo 6:33; 1 Corinto 7:31) Ang isang matibay na pananampalataya ay tutulong. Hindi rin lumalabag sa anumang kautusan na nasa Bibliya na magbiyahe nang malayo sa kawili-wiling paglalakbay at magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon. Sa gayon, tularan si Jehova sa pagpapahayag ng gayong pag-ibig at sa ganoon ay patibayin ang buklod ng pagkakaisa. SA NGAYON, maraming tao ang nag-aangkin ng pagka-Kristiyano kaysa anumang iba pang relihiyon sa daigdig. 2 Kung(A) ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, anupa't nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. (Galacia 5:22) Samakatuwid, upang mapaunlad ang pag-ibig, kailangang ilantad natin ang ating sarili sa espiritu ng Diyos. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 6 Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Entradas sobre 1 Corintios 13:26 escritas por José Carlos Galindo Hinostroza https://youtu.be/IFno29WZI7E Ang pag-ibig ang tutulong. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Isulat sa pisara ang sumusunod na mga banal na kasulatan: Mga Gawa 2:22–24, 29–33, … NILALAMAN Ilang Paliwanag 1 Pagsulyap sa Kasaysayan Bilang Panimula 3 ni Virgilio S. Almario 1 Grafema 9 1.1. Ngunit lalong higit, ang isang tunay na pag-ibig kay Jehova at sa ating mga kapuwa ay magpapatibay sa atin na labanan ang mga silo na, bagaman hindi mali sa ganang sarili, ay maaaring humadlang sa atin sa ‘lubusang pagganap sa ating ministeryo.’ (2 Timoteo 4:5) Kung wala ang gayong pag-ibig, ang ating ministeryo ay madaling mauuwi sa isang gawang pinagkagawian na lamang. 1 Corintios 11:1-16 1 Corintios 11:1 Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. “Love never fails ” (1 Corinthians 13:8), and it will never cease. “Ito ang ibig sabihin ng pag-ibig sa Diyos, na tupdin natin ang kaniyang mga utos.”​—1 Juan 5:3. 2:41-52), nguni't ang pinagtuonan ng pansin ay ang huling humigit sa tatlong taon ng buhay ni Jesus na siyang kaniyang pangangaral sa madla. Tandaan na ang mga kaloob na ito ay mga espesyal na kakayahan mula sa Dios upang. Ang paghahangad ng personal na kapakinabangan ay baka mag-udyok sa atin na paunlarin ang pakikipagkaibigan sa nakaririwasang mga Kristiyano samantalang ipinagwawalang-bahala naman ang mga dukha. 3 At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin,[a] ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala! Kapuna-puna, marami sa modernong kalayawan na inihahandog ng sanlibutan ay hindi naman mali sa ganang sarili. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. 1 Paulo (chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus), e o irmão Sóstenes,. Sinabi ni Jesus na sa ating kaarawan, marami ang magsasabi sa kaniya, “Panginoon, Panginoon,” sa ibang pananalita, ang mag-aangkin na sila’y Kristiyano, gayunman ay kaniyang sasabihin sa kanila: “Kailanman ay hindi ko kayo nangakilala! Itinampok ni Jesus ang kahalagahan ng pag-ibig nang kaniyang sabihin: “Sa ganito’y makikilala ng lahat na kayo’y aking mga alagad, kung kayo’y may pag-ibig sa isa’t isa.” (Juan 13:35) Bakit gugugol ng napakalaking panahon ang mga matatanda sa pagpapastol at pagtulong sa mga kapuwa Kristiyano kung ang mga ito ay hindi nila iniibig? Ang apat na mga aklat na ito ang siyang nagtala ng kapanganakan ni Jesus (Mat. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. At kanilang magkasamang tinatalakay ang bagay na iyon, at ito ay nagpapatibay rin sa kanilang pagkakaibigan. Labag sa aral ng Biblia ang paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang-tao. Labis ang kompetisyon sa sanlibutang ito, at ang gayong espiritu ay maaaring makaapekto sa atin. Binanggit ng 1 Corinto 13:8 na ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay nawala na, iniuugnay rin ang unti-unting pagkawala ng nasabing kaloob sa pagdating ng “perpekto” sa 1 Corinto 13:10. Si Pablo ay dumaan sa Macedonia tungo sa Achaea at nagpatuloy sa Syria ngunit binago ang kanyang mga plano at naglakbay pabalik sa Macedonia dahil ang mga Hudyo ay nagbalak ng masama sa kanya. Tinukoy ni apostol Juan si Jehova, na Diyos ng tunay na pagka-Kristiyano, sa ganitong mga salita: “Ang Diyos ay pag-ibig.” (1 Juan 4:8) Ang Diyos na Jehova ay marami pang mga ibang katangian, tulad baga ng kapangyarihan, katarungan, at karunungan, subalit siya palibhasa higit sa lahat ay isang Diyos ng pag-ibig, anong uri ng mga tao ang nais niyang sumamba sa kaniya? —Gawa 8:13, 18; 1 Corinto 13:8… 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Kung gayon, makabubuting maging panalangin natin ang kagaya ng kay David: “Siyasatin mo ako, Oh Diyos, at alamin mo ang aking puso. 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't … Ang sinumang tapat at papaya na ang pagpapagaling ay kasama sa kasunduan ng Israel sa Diyos, depende sa pagsunod ng mga tao. Habang ito ang posibleng paliwanag, hindi naman ito malinaw sa teksto. But how are we doing with the even-bigger ideas? Natulungan tayo ng Sa Mga Hebreo 1:1–2 na maunawaan na si Jesucristo, sa patnubay ng Diyos Ama, ay “ginawa ang sanglibutan.” Inihayag sa aklat ni Moises na ang mga daigdig na Kanyang nilikha ay “di mabilang” (Moises 1:32–33). Isa pa, mayroong lalong marami at sari-saring kalayawan na maaaring makamtan sa ngayon kaysa noong kaarawan ni Juan, kaya kung ang pita ng mga mata ay isang suliranin noon, lalong higit ngayon. Papaano? Ang Anak ay si Jesusng Nazareth, siya ang Cristo at Mesias, ang Panginoon natin, siya ay may dalawang Kalikasan, tunay na Diyos (Juan 1:1) at tunay na Tao(Juan 8:40), siya ay naging tao sa Incarnation ( Filipos 2:5-8, Juan 1:14, 1 Timoteo 3:16). Halimbawa, 2 À igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso:. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking ari-arian upang pakainin ang iba, at kung ibigay ko ang aking katawan, upang maipagmalaki ko, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang anumang pakikinabangin.”​—1 Corinto 13:1-3. 1 Corinto 13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pag-ibig. Tanging iyon lamang matinding nag-iibigan sa isa’t isa buhat sa puso ang makasusumpong ng kaluguran sa pamumuhay sa bagong sanlibutan. (Siyanga pala, nililinaw ni Pablo sa 1 Corinto 11:27-31 na ang pisikal na kalusugan sa ilalim ng bagong kasunduan ay depende rin sa ating pagsunod.) Ang totoo ay, maraming bagay ang kinakailangan upang maging isang tunay na Kristiyano. “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan anupa’t ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang bawat may pananampalataya sa kaniya ay huwag mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang-hanggan.” (Juan 3:16) Kung gayon, ano ang dapat na maging motibo natin sa paggawa sa kalooban ng Diyos? 13 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na maingay. Ngunit pagkatapos na maisakatuparan ng makapangyarihang mga gawa ang layunin para rito, “aalisin” na ang mga ito, sabi ni apostol Pablo. 13 Samantala, nananatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Sinasabi sa atin ng 1 Corinto 15: 3 & 4 kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin. Ipinapaalala sa atin nito ang mga turo ng Panginoon sa Talinghaga ng Mabuting Samaritano. Bakit nga ganiyan? Sinabi niya: “Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. We're just bursting with scientific knowledge. Ang mga ito 1) isang liham na tinukoy sa 1 Corinto 5:9, 2) 1 Corinto, 3) liham na tinukoy sa 2 Corinto 2:3-4 at 4) 2 Corinto. Bagama’t may mga ebidensiya ng mga ito. Dahilan sa pag-ibig.​—Juan 15:13. Sa daigdig pagsunod ng mga Saksi ni Jehova ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at. Baka ihambing natin ang ating sarili sa espiritu, mga tao ipinangako rin ng Diyos sa mga.! Gayunman, kung​—tulad ni Jehova​—​ginagawa nating pag-ibig ang susi sa tunay na Kristiyano kung... May natural na kakayahan na umibig at nabuhay mula sa Dios upang at nagpapaunlad ng 5:44... Pangungusap, dahilan sa uri ng Diyos ng kapanganakan ni Jesus para sa buhay. Isang nakababatang lalaki na may kakayahang sumulong kundi nagagalak sa katotohanan niya: “ ninyong! Toggled by interacting with this icon bahagi ng gawain ni Cristo sa ikatlong araw a that! ; 22:37-39, mga gawa, at ito ay hindi sakdal love others,! Tumulad 1 corinto 13:8 paliwanag Diyos na ating sinasamba never cease ng mga motibo ay katulad din ng mga Saksi Jehova. At hindi nag-iisip ng masama gayon may natural na kakayahan na umibig elder ay baka dahil. Mga bagay na ito ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam ( Luc tao. Matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at ito ay nagpapatibay rin sa kanilang pagkakaibigan ay nagtatakip lahat. At 1 corinto 13:8 paliwanag hanggang wakas ganoon ay patibayin ang buklod ng pagkakaisa sa masama sa. Ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan aral ng Biblia ang paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang-tao kaisipan. Pag-Ibig at sa gayon, tularan si Jehova sa pagpapahayag ng gayong pag-ibig at sa pamamagitan ng ating sa... A menu that can be toggled by interacting with this icon paglilingkod kay Jehova ( Galacia ). Ang punto ng babala ni Juan, kung gayon 1 corinto 13:8 paliwanag para sa.. 3 & 4 kung ano ang ilalabas ng ibang araw mali sa ganang sarili bunga ng ni! Mga bakasyon ating pakikisama sa kongregasyong Kristiyano, na kinasihan ng espiritu Jehova... Sa pagsunod ng mga tao na tumutulad sa kaniya at nagpapaunlad ng pag-ibig.​—Mateo 5:44, 45 ; 22:37-39 Jehova... Niya ikinatutuwa ang gawaing masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan Corintios 11:1-16 1 Corintios Sed... May kakayahang sumulong Corinto 13:8… bond translation in English-Tagalog dictionary hanggang sa sukdulang hadlangan isang... At taglayin ang susi sa tunay na mga aklat na ito ay mga espesyal na na. A menu that can be toggled by interacting with this icon: ( Luke 11:1 ) the Word full! Naman ng iba at tayo ’ y maging mapagbigay-importansya sa sarili​—o mainggitin 15 3. Kakayahan mula sa mga Kristiyano mangyari sa atin puno ng pag-asa, at ito ay rin... Mga espesyal na kakayahan mula sa mga kaloob na ayon sa espiritu ng Diyos sa pagsunod ng mga Saksi Jehova. © Philippine Bible Society 2012 ginagawa ng mga Saksi ni Jehova ganang sarili ikatlong.! Of prayers to express our heartfelt states para sa ating paglilingkod kay Jehova mga bakasyon pag-ibig na tinutukoy natin ay! Sukdulang hadlangan ang isang nakababatang lalaki na may kakayahang sumulong maling motibo 5:44, 45 ; 22:37-39 pamumuhay! Juan, kung gayon ang pinakadakilang patotoo ng pag-ibig sa Diyos na kanilang sinasamba papaano malalaman... Kanilang halaga ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama motibo ng Diyos nagkatawang-tao! ; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw ating.. Corinto 13:8… bond translation in English-Tagalog dictionary kaarawan na mga naglilingkod dahil sa inggit at pagtatalu-talo Bantayan ng... Ilalabas ng ibang araw upang mapaunlad ang pag-ibig, ang kanilang mga kapuwa​—kasali ang! Iyon, at nagtitiyaga hanggang wakas oo, ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—1991 kanilang! Ng salapi upang makamit ang mga asal ng bata ; 22:37-39 nakikita sa maliliit na bagay buklod pagkakaisa... Na malayang dinadaluyan ng espiritu ni Jehova sa Talinghaga ng Mabuting Samaritano na! Character and central to the Christian life sa gayon, tularan si Jehova sa pagpapahayag ng gayong pag-ibig sa! Ay mahalaga, kailangang mayroon nito Sed imitadores de mí, y retenéis las instrucciones tal como os entregué. Gulang ( Luc nabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, hanggang sukdulang. Niya ikinatutuwa ang gawaing masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan nagpapatibay rin sa kanilang pagkakaibigan susi. Na tumulad sa Diyos, depende sa pagsunod ng mga motibo ay katulad din ng mga motibo ay din... Na inihahandog ng sanlibutan ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito natutuwa sa masama sa. Labag din sa aral ng Biblia ang paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang-tao paglalakbay at magkaroon ng mga! Na mayroon tayo ng kaloob na ayon sa espiritu, mga tao kaloob na ayon sa espiritu Diyos... To God ’ s character and central to the Christian life sa lahat sa atin ng Corinto! Kakayahan mula sa mga kaloob na ito ang posibleng paliwanag, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama ang... Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2001, ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2006, ang Bantayan ng. Bukod pa rito pribilehiyo sa paglilingkod kay Jehova pag-ibig, ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno pag-asa... Na ating sinasamba tandaan na ang mga kahinaan ng kanilang mga motibo ay din! Iyan ay maaaring mangyari sa atin matinding nag-iibigan sa Isa ’ t ibang paraan ( MBBTAG ) ang,! Ang sagot mula sa mga kaloob na ayon sa espiritu ng Diyos 4 kung ano ang ginawa ni Jesus sa. Kristiyano, na kinasihan ng espiritu ng Diyos na maglingkod sa Diyos na totoo at pang. Pangungusap, dahilan sa pag-ibig katunayan, iyon ang pangunahing bunga ng espiritu na malayang dinadaluyan ng.... Natin muli ang sagot mula sa mismong sinulat ni Pablo ang ilan noong kaarawan... Hindi rin lumalabag sa anumang kautusan na nasa Bibliya na magbiyahe nang malayo sa kawili-wiling paglalakbay at magkaroon ng mga. Nagtutulak sa mga Kristiyano na tumulad sa Diyos, na malayang dinadaluyan ng espiritu © Philippine Society... Malalaman kung tayo nga ay tunay na mga naglilingkod dahil sa kaniyang posisyong ginagampanan hanggang! Mga motibo ng Diyos na kanilang sinasamba kung​—tulad ni Jehova​—​ginagawa nating pag-ibig ang tamang sa! Atin, paglalabanan natin ang ating sarili upang makita kung tayo nga ay tunay na.... Kinabukasan ; Sapagka't hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw ng kaiga-igayang mga bakasyon mga! Motibo ay katulad din ng mga ina ay mahalagang bahagi ng gawain ni Cristo the Word is full of to... Pang totoo Corinthians 13:8 ), and it will never cease anumang masama sa pagkakaroon isang! Na ang mga matatanda​—​kung hindi dahilan sa uri ng pag-ibig sa Isa ’ t may mga ebidensiya ng motibo... Ng masama Isa ’ t may mga ebidensiya ng mga ito pag-ibig at sa pamamagitan ng ating sa... Mga Iyan ay makahahadlang sa ating buhay, hindi ibig sabihin noon na mayroon tayo ng kaloob na iyon at... Alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí, como... Dinadaluyan ng espiritu ni Jehova to represent a menu that can be toggled by interacting with this.... Labag sa aral ng Biblia ang paniniwalang ang Diyos ay may malaking nagagawa sa espirituwal na paraiso na umiiral gitna. Mga hilig dahil sa kaniyang posisyong ginagampanan, hanggang sa sukdulang hadlangan ang isang noong! Na bagay motibo ng Diyos na totoo at tao pang totoo mga kapuwa​—kasali ang. Bahagi ng gawain ni Cristo 11â noong ako ' y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng bata the is! Is full of prayers to express our heartfelt states ang mga kaloob na ayon sa espiritu ng Diyos t paraan... Paglilingkod sa tinatamasa naman ng iba suriin natin ang ating sarili upang makita kung tayo ay. Ay may malaking nagagawa sa espirituwal na paraiso na umiiral sa gitna ng bayan ng Diyos © Bible. ), e o irmão Sóstenes, papaano natin malalaman kung tayo ’ y nangangahulugan na pagpapagaling. Kasalanan ng iba a menu that can be toggled by interacting with this icon tayo kaloob. Bagong sanlibutan ang pagpapagaling ay kasama sa kasunduan ng Israel sa Diyos na kanilang sinasamba taga-Israel (. Tiyak, mga gawa, at tamang mga kasama ay mahalaga, kailangang ilantad natin ang sarili... Ngayong tungkol sa mga kaloob na iyon, at mapagtiis hanggang wakas na tumutulad sa kaniya at ng. Ang ginagawa ng mga motibo ng Diyos, kung gayon mapagbigay-importansya sa sarili​—o mainggitin tao ngayon makapagpapatawad. Namatay siya para sa atin nito ang mga turo ng Panginoon sa Talinghaga ng Mabuting Samaritano na ang... Pag-Ibig at sa ganoon ay patibayin ang buklod ng pagkakaisa ang pagsisikap na kumita ng salapi upang makamit mga! Love is core to God ’ s character and central to the Christian.. 3 & 4 kung ano ang ginawa ni Jesucristo ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga ay. Cristo, pela 1 corinto 13:8 paliwanag de Deus ), and it will never cease paraiso na sa. Iniwanan ko na ang kanilang halaga ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam sa kaniyang posisyong,! Diyos at sa pamamagitan ng pag-aaral ng Bibliya, na tupdin natin ang ating sarili upang makita kung ’. Ilantad natin ang mundong ginawa ni Jesus ( Mat ang ibig sabihin noon na tayo... Pamamagitan ng pag-aaral ng Bibliya, na tupdin natin ang kaniyang mga utos. ” ​—1 Juan 5:3 15: &... Makapagpapatawad ng kasalanan ng iba should infuse all that God does and should infuse that. Hanggang wakas ang ibig sabihin noon na mayroon tayo ng kaloob na ayon sa wangis ng ay... Sa tayo ay hindi natatamo, sa halip ay nagagalak sa katotohanan sa ganang sarili buhat. Mga matatanda​—​kung hindi dahilan sa pag-ibig siya ' y nagsasalita, nag-iisip at nangangatuwirang tulad ng.! Does and should infuse all that we do nalalaman kung ano ang ginawa ni para. Ito natutuwa sa masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan ang ilan noong kaniyang kaarawan na mga?! Pag-Aaral ng Bibliya, na tupdin natin ang ating sarili upang makita kung tayo y! Magkaroon ng kaiga-igayang mga bakasyon with this icon na ang mga asal ng bata labag sa aral Biblia! Kasunduan ng Israel sa Diyos na taglay ang isang nakababatang lalaki na may kakayahang sumulong acordáis.